Добре дошли в ТРОПИК ЕООД,

Нашето търговско дружество, специализирано в доставка на промишлена тръбо­про­водна ар­ма­тура е създадено през 1995 г. Осъществяваме ди­рек­тен, регулярен внос на цялата богата гама от спирателна и ре­гу­ли­раща арматура за вода, пара и горива. Основен дял в нашата бо­гата но­мен­кла­ту­ра са про­дук­ти­те на фир­ма "FAF", чий­то из­клю­чи­те­лен пред­ста­ви­тел за те­ри­то­ри­ята на Бъл­га­рия сме от 2006 г. На­ши кли­ен­ти са фир­ми от ця­ла­та стра­на от сфе­ри­те на во­до­снаб­дя­ва­не­то, енер­ге­ти­ка­та, пре­ра­бот­ва­тел­на­та, хи­ми­чес­ка­та и хра­ни­тел­но-вку­со­ва­та про­миш­ле­ност.

В централният ни склад в гр. Стара Загора, разполагаме с над 1000 кв.м. зак­рити скла­до­ви площи, транспортна и товаро-разтоварна техника.
С цел да бъдем максимално полезни на своите клиенти, се стремим да под­държаме постоянна наличност на предлаганата от нас номенклатура.

Станете наш партньор и ще се убедите както стотиците ни клиенти в на­ша­та коректност и професионализъм.

От екипа на ТРОПИК ЕООД